nicolette kluijver travelstof collectie: -20%

  • gratis verzending vanaf 39.99
  • betaal achteraf in de winkel & online
  • gratis ophalen in 1 van onze 220 winkels
  • 30 dagen retourtermijn
  • members: gratis verzending vanaf 39.99
  • betaal achteraf in de winkel & online
  • gratis ophalen in 1 van onze 220 winkels
  • 30 dagen retourtermijn
Terug naar overzicht

1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
6.  Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.  Dag: kalenderdag;
8.  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

2 Identiteit van de ondernemer
Ter Stal Textiel B.V. is gevestigd te (hoofdvestiging) Bedrijvenpark Twente 314, 7602 KL ALMELO en geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel.

Klantenservice telefoonnummer: 0546 - 23 20 21
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00
E-mailadres: [email protected] 

Algemeen telefoonnummer: 0546 - 57 75 75
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00
E-mailadres: [email protected] 

KvK-nummer : 06061454
BTW-identificatienummer: NL009605721B01

3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ter Stal Textiel B.V. en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand tussen Ter Stal Textiel B.V. en consument. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4 Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 

5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2  Indien de consument het aanbod van Ter Stal Textiel B.V. langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ter Stal Textiel B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ter Stal Textiel B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ter Stal Textiel B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Ter Stal Textiel B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ter Stal Textiel B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Ter Stal Textiel B.V. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
a). het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b). de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c). de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d). de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ter Stal Textiel B.V. deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e). de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.6 Indien Ter Stal Textiel B.V. zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6 De prijs/verzendkosten
6.1 De prijzen op het moment van de bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.).
6.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig vor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.3  De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzendkosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt.

7 Betaling
7.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manier worden betaald:
• iDEAL
• Visa of MasterCard creditcard
• AfterPay - achteraf betalen

Ter Stal Textiel B.V. kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
7.2  In het geval dat met Ter Stal Textiel B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
7.3  In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Ter Stal Textiel B.V. is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
7.4  Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Ter Stal Textiel B.V. als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
7.5  In geval van niet-tijdige betaling is Ter Stal Textiel B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 11.4 daaronder begrepen.
7.6  Ter Stal Textiel B.V. biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay®. Indien u voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag door Ter Stal Textiel B.V. overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden.

8 Levering en uitvoering
8.1 Ter Stal Textiel B.V. verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.
8.2  Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
8.3  Ter Stal Textiel B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

9 Herroepingsrecht bij levering van producten
9.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit binnen 30 dagen na bestelling van het product in kwestie, zijnde bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan het artikel via de bijgeleverde retourformulier retourneren.
9.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Ter Stal Textiel B.V. retourneren, conform de door Ter Stal Textiel B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
9.3  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ter Stal Textiel B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen exclusief verzendkosten.

10 Uitsluiting herroepingsrecht
10.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Ter Stal Textiel B.V. alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
10.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)     die snel kunnen bederven of verouderen;
e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)       voor losse kranten en tijdschriften;
g)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

10.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c)   betreffende weddenschappen en loterijen.

11 Geschillen
11.1 De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar Ter Stal Textiel B.V. klantenservice. De consument kan contact opnemen via het contactformulier op de website of direct via e-mailadres [email protected].
11.2 Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
11.3 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 De artikelen blijven eigendom van Ter Stal Textiel B.V. tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
12.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

13 Conformiteit en Garantie
13.1 Ter Stal Textiel B.V.  staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
13.2 Ter Stal Textiel B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ter Stal Textiel B.V..
13.3 Indien Ter Stal Textiel B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
13.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Ter Stal Textiel B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
13.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Ter Stal Textiel B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
13.6 De consument is gehouden Ter Stal Textiel B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Ter Stal Textiel B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
13.7 Het is mogelijk dat Ter Stal Textiel B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Ter Stal Textiel B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

14 Overmacht
14.1 In geval van overmacht is Ter Stal Textiel B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

15 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

16 Persoonsgegevens/leeftijdsgrens
Ter Stal Textiel B.V. accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

17 Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ter Stal Textiel B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.